รวมคำกริยา N5 กริยาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

🎌รวมคำกริยา N5 กริยาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน🎌

รวมคำกริยา N5 เเละ กริยาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 

บทความนี้มุกกุจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ คำกริยาในภาษาญี่ปุ่น

โดยจะรวบรวมคำกริยาที่มักเจอบ่อยในข้อสอบN5 อีกทั้งยังได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

แต่ก่อนที่เราจะไปเจอคำกริยาเหล่านี้เราไปทำความรู้จักกันก่อนว่าคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นคืออะไร⁉

คำกริยา (verb) หรือ どうし

คำกริยา หรือ verb ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่า

「どうし」(Doo-shi)

คำกริยา「どうし」 ก็คือคำที่ใช้บอกการกระทำหรืออาการในประโยค ✅

▶ ประธาน + คำช่วย + กรรม + คำช่วย +กริยา

ตัวอย่างเช่น 

     私はご飯を食べます

(wa-ta-shi-wa-go-han-o-ta-be-masu)

ฉันกินข้าว

 โดยในภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งคำกริยาออกเป็น ดังนี้ 👇

1. อกรรมกริยา ( じどうし : ji-dou-shi )

เป็นกริยาที่ไม่ต้องการกรรม กริยาที่เกิดผลอยู่กับประธานเท่านั้น

ไม่ได้ส่งผลบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่น ดังนั้น ในประโยคจึงจะไม่มีคำช่วย 「を」 ที่เป็นคำช่วยที่ชี้กรรมของประโยค

ตัวอย่างเช่น 

ドアが開く (do-a-ga-a-ku) = ประตูเปิดอยู่

ドアが閉まる (do-a-ga-shi-ma-ru) = ประตูปิดอยู่

2. สกรรมกริยา ( たどうし : ta-dou-shi )

เป็นกริยาที่ต้องการกรรม กริยาไม่ได้ส่งผลกับประธาน แต่กริยาจะเกิดกับบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นโดยตรง

เป็นการทำหรือสร้างให้เกิดขึ้น ตามปกติจะใช้คำช่วย 「を」เพื่อชี้ว่าผลของกริยานั้นเกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งของนั้นๆ

ตัวอย่างเช่น

  ドアを開ける (do-a-o-a-ke-ru)=  (ฉัน) เปิดประตู
ドアを閉める (do-a-o-shi-me-ru) = (ฉัน) ปิดประตู

3. กริยาแสดงความสามารถ ( かのうどうし : ka-nou-dou-shi )

เป็นคำกริยาที่ผันรูปเพื่อแสดงความหมายว่าสามารถทำ … ได้

ตัวอย่างเช่น

  買う (ka-u) ซื้อ →  買える(ka-e-ru) = สามารถซื้อได้

泳ぐ(o-yo-gu) ว่ายน้ำ →  泳げる (o-yo-ge-ru) = สามารถว่ายน้ำได้

 

4. กริยาสนับสนุน ( ほじょどうし : ho-jo-dou-shi )

               เป็นกริยาที่ใช้เป็นเพียงคำเสริมในประโยคเท่านั้น ใช้ร่วมกับคำว่า ~て หรือ ~で

ตัวอย่างเช่น 

    私はタイ人である

(wa-ta-shi-wa-tai-jin-de-a-ru)

     ฉันเป็นคนไทย

ในภาษาญี่ปุ่นจะแบ่งคำกริยาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ👇

คำกริยากลุ่มที่ 1 

คือ คำที่ลงท้ายด้วยเสียง u เราจะเรียกว่า กริยากลุ่ม U-verb

          เช่น          のむ (no-mu)  →  のみます   ดื่ม

                     よむ (yo-mu)     →   よみます   อ่าน

                      かう (ka-u)      →   かいます   ซื้อ

คำกริยากลุ่มที่ 2 

คือคำกริยาที่ลงท้ายด้วยเสียง iru หรือ eru (เว้นแต่คำบางคำที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1)

เราจะเรียกว่ากริยากลุ่ม Ru-verb

เช่น          たべる (ta-be-ru)  →        たべます  กิน

                       みる (mi-ru) →          みます        ดู

                       おしえる (o-shi-e-ru) →    おしえます      สอน บอก

คำกริยากลุ่มที่ 3

 คือคำกริยาที่มีวิธีการผันเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีเพียง 2 คำ คือ 来る (kuru) และ する (suru)

 เราจะเรียกว่ากริยากลุ่ม  Irregular-verb

เช่น                    くる (ku-ru)  →       きます มา

                                  する (su-ru) →              します ทำ

        べんきょうする(ben-kyou-su-ru)       →   べんきょうします    เรียน

🙋‍♀️เป็นอย่างไรบ้างคะ ตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้จักกับคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นกันพอสมควรแล้วว่าคืออะไร มีกี่ชนิด มีกี่กลุ่ม และ ใช้งานยังไง

ทีนี้เรามาเพิ่มคลังคำศัพท์ในหัวกันดีกว่า ยิ่งเรามีคำศัพท์ในหัวเยอะก็จะได้นำคำกริยาไปสร้างประโยคได้หลากหลายมากขึ้นค่ะ

💟มุกกุได้ทำการ รวมคำกริยา N5 และ กริยาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

หากใครที่กำลังจะไปสอบวัดระดับJLPTรับรองว่าจะต้องเจอกับคำกริยาเหล่านี้แน่นอนค่ะ

💟รวมถึงยังเป็นคำกริยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ใครกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่รับรองว่าจะต้องเจอกับคำกริยาเหล่านี้แน่นอนค่ะ

จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 🙋‍♀️

รวมคำกริยาที่มักเจอในข้อสอบN5

👇รวมคำกริยา N5 และ คำกริยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน👇

      กริยากลุ่ม : u-verb

 

Verb Dic form โรมันจิ กริยากลุ่ม ます form ความหมาย
行く i-ku u-verb いきます ไป
帰る Ka-e-ru u-verb かえります กลับ
ある a-ru u-verb あります มี
飲む No-mu u-verb のみます ดื่ม
払う Ha-ra-u u-verb はらいます จ่าย
読む Yo-mu u-verb よみます อ่าน
書く Ka-ku u-verb かきます เขียน
買う Ka-u u-verb かいます ซื้อ
売る u-ru u-verb うります ขาย
待つ Ma-tsu u-verb まちます รอ
歩く a-ru-ku u-verb あるきます เดิน
置く o-ku u-verb おきます วาง
立つ Ta-tsu u-verb たちます ยืน
座る Su-wa-ru u-verb すわります นั่ง
遊ぶ a-so-bu u-verb あそびます เล่น
洗う a-ra-u u-verb あらいます ล้าง
言う i-u u-verb いいます พูด
聞く Ki-ku u-verb ききます ฟัง
分かる Wa-ka-ru u-verb わかります เข้าใจ
思う o-mo-u u-verb おもいます คิด คิดว่า
終わる o-wa-ru u-verb おわります จบ
送る o-ku-ru u-verb おくります ส่ง
知る Shi-ru u-verb しります รู้ รู้จัก
着く Tsu-ku u-verb つきます ถึง
住む Su-mu u-verb すみます อาศัย
休む Ya-su-mu u-verb やすみます หยุด พัก
頑張る Gam-ba-ru u-verb がんばります พยายาม
使う Tsu-ka-u u-verb つかいます ใช้
撮る To-ru u-verb とります ถ่ายรูป
入る Hai-ru u-verb はいります เข้า
泊まる To-ma-ru u-verb とまります นอนค้าง
話す Ha-na-su u-verb はなします พูด
履く Ha-ku u-verb はきます สวม

(กางเกง รองเท้า)

作る Tsu-ku-ru u-verb つくります ทำ
持つ Mo-tsu u-verb もちます ถือ
なる Na-ru u-verb なります กลายเป็น
乗る No-ru u-verb のります ขึ้น (ยานพาหนะ)
やる Ya-ru u-verb やります ทำ
楽しむ Ta-no-shi-mu u-verb たのしみます สนุกสนาน
返す Ka-e-su u-verb かえします คืน
頼む Ta-no-mu u-verb たのみます ขอร้อง
 

กริยากลุ่ม : Ru-verb

 

遅れる o-ku-re-ru ru-verb おくれます สาย
伝える Tsu-ta-e-ru ru-verb つたえます บอกต่อ
起きる o-ki-ru ru-verb おきます ตื่น
教える o-shi-e-ru ru-verb おしえます สอน บอก
出る De-ru ru-verb でます ออก
食べる Ta-be-ru ru-verb たべます กิน
見る mi-ru ru-verb みます ดู
居る i-ru ru-verb います อยู่ มี
着る Ki-ru ru-verb きます สวมใส่(เสื้อผ้า)
変える Ka-e-ru ru-verb かえます เปลี่ยน
疲れる Tsu-ka-re-ru ru-verb つかれます เหนื่อย
寝る Ne-ru ru-verb ねます นอน
覚える o-bo-e-ru ru-verb おぼえます จำ
忘れる Wa-su-re-ru ru-verb わすれます ลืม
始める Ha-ji-me-ru ru-verb はじめます เริ่ม
乗り換える No-ri-ka-e-ru ru-verb のりかえます เปลี่ยน(รถ)
預ける a-zu-ke-ru ru-verb あずけます ฝาก
 

กริยากลุ่ม : Irregular-verb

 

来る Ku-ru Irre-verb きます มา
紹介する Shou-kai-su-ru Irre-verb しょうかいします แนะนำ(ตัว)
電話する Den-wa-su-ru Irre-verb でんわします โทรศัพท์
結婚する Kek-kon-su-ru Irre-verb けっこんします แต่งงาน
仕事する Shi-go-to-su-ru Irre-verb しごとします ทำงาน
勉強する Ben-kyou-su-ru Irre-verb べんきょうします เรียน
運動する Un-dou-su-ru Irre-verb うんどうします ออกกำลังกาย
買い物する Kai-mo-no-su-ru Irre-verb かいものします ช็อปปิ้ง
運転する Un-ten-su-ru Irre-verb うんてんします ขับรถ
する Su-ru Irre-verb します ทำ
連絡する Ren-ra-ku-su-ru Irre-verb れんらくします ติดต่อ
お願いする o-ne-gai-su-ru Irre-verb おねがいします ขอร้อง กรุณา

 

👉ฝึกทำข้อสอบ JLPT N5 ฟรีฟรี คลิ๊กเลย

https://www.youtube.com/watch?v=k3M9wUCH2A4&t=563s

ไปลองฝึกทำกันจ้า

หวังว่าเพื่อนๆจะได้นำคำกริยาเหล่านี้ไปใช้กันนะคะ เเละหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคำกริยาเหล่านี้จะช่วยให้เพื่อนๆทำข้อสอบ JLPT ได้ค่ะ

สำหรับใครที่กำลังเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นรับรองว่าจะต้องได้ใช้คำกริยาเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเเน่นอนค่ะ

มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นเเละประเทศญี่ปุ่นอีกเพียบ รวมไปถึงวิดีโอเรียนภาษาญี่ปุ่นฟรี สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่เว็บไซต์

https://japantoprank.com/

เเล้วพบกันใหม่นะคะ matane 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *